Disclaimer

Bepalingen vooraf:

 • Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.bequick28.nl.
 • De webpagina is elke pagina van deze website met inbegrip van de links naar andere websites
 • Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.
 • Onder gebruik van deze site wordt verstaan: inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, invullen van formulieren, aanvragen lidmaatschap. E.e.a. zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
 • Gebruiker: natuurlijke en / of rechtspersoon die de pagina gebruikt.
 • De vereniging: de voetbalvereniging Be Quick’28 te Zwolle.
 • Schade: direct of indirecte schade van welke aard dan ook.
 • Misbruik van de website: Het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren anders dan voor particulier gebruik; een aangepaste versie van de website onder een ander domein te plaatsen; e-mail adressen of ander contact gegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen zoals spam, reclametelefoontjes.
 • Eigenaar van de website: Be Quick’28 te Zwolle

DisclaimerDISCLAIMER

 • Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer
 • De vereniging draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken. Desalniettemin acht de vereniging zich niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 • De vereniging staat niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.
 • De vereniging acht zich niet aansprakelijk voor schade:
  • toegebracht door de website
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen
 • De vereniging behoudt zich het recht voor om op ieder moment inhoud te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen van de website
 • De vereniging behoudt zich het recht voor om op ieder moment de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen zonder zich aansprakelijk te achten voor de eventuele gevolgen hiervan.De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites en bestanden gekoppeld aan hyperlinks.
 • De vereniging behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
 • De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden van het getoonde.

2022 Copyright Be Quick '28 | Powered By Be Quick '28 and dr. Pepper 🌶